pátek 12. listopadu 2021

Kandidát na předsedu ČSV, z.s. pro funkční období 2021 - 2025 ing. Kalenda Jiří

 

Projev XI. sjezd ČSV, z.s. Kalenda Jiří

 

Vážené dámy a pánové, vážení hosté, přátelé,

 

Předstupuji před Vás se svou kandidaturou a s velkou pokorou. Stojím tu před Vámi, členy republikového výboru, kteří rozhodnete, kdo bude společně s Vámi rozhodovat o budoucnosti včelařského svazu a bude společně s Vámi řídit naše společenství včelařů do dalšího sjezdu.

Některé z Vás, kteří si myslíte, že když nejsem z Prahy anebo blízkého okolí, nebudu moci vykonávat řádně funkci předsedy, ve prospěch Českého svazu včelařů, chci ujistit, že jsem připraven této funkci věnovat celý svůj čas a jsem si vědom, že hlavní řídící činnost probíhá v Praze. Všechna ministerstva, Státní zemědělský a intervenční fond i Státní veterinární správa pro Českou republiku jsou v Praze, samozřejmě i poslanecká sněmovna, kde je nutné mít podporu napříč politickým spektrem.

Důkladné zvážení takovéto zodpovědnosti byl právě poslední důležitý krok, který rozhodoval o mé kandidatuře na tuto funkci.

Pro ni mám osobní podporu poslanců z našeho regionu, kteří byli zvoleni do poslanecké sněmovny napříč politickým spektrem a patří mezi ně i poslanci, kteří mají mimořádnou zkušenost ze zemědělského výboru poslanecké sněmovny.

 

Dále Vás seznámím krátce se svou osobou a taktéž i s mým programem pro budoucí období.

Narodil jsem se 7. srpna 1957 ve Zlíně.

Již od útlého dětství jsem se zajímal o život včely a věnoval jsem se včelařině, neboť u mého dědečka a babičky byl včelín s deseti včelstvy.

V roce 1968 jsem začal navštěvovat včelařský kroužek při ZDŠ Vizovice, kde jsem získal první teoretické základy o včele medonosné, životě a důležitosti tohoto blanokřídlého hmyzu v naší přírodě.

Nyní co nabízím:

Především své životní a pracovní zkušenosti z profesního života, kdy jsem byl nejprve stavebním technikem, mistrem a následně stavbyvedoucím na stavbách Průmyslových staveb Zlín, kde jsem se naučil jednat s lidmi, řídit a koordinovat jednotlivé činnosti v rámci těchto staveb.  

V druhé polovině mého aktivního života jsem se věnoval ekonomice, kde jsem působil jako ekonom a následně finančně ekonomický ředitel.

Dále pak zkušenosti z vedení a řízení zapsaného spolku TJ SOKOL Vizovice, kde jsem byl předsedou po dobu dvaceti let.

A kromě toho rovněž své zkušenosti z řízení Lesní singulární společnosti Vizovice, kde jsem byl taktéž 16 let předsedou.

 

Funkce ve včelařském spolku jsem asi podědil po svých předcích. Praděda byl zakladatelem a předseda prvního včelařského spolku ve Vizovicích před 110 lety, následoval ho pak i můj dědeček, který byl členem výboru.

V roce 2010 jsem byl zvolen předsedou ZO ČSV Zlín, kde jsem v této funkci do dnešního dne. Pracuji taktéž v Okresní organizaci, kde jsem byl v minulém období ozdravným referentem. V současném období jsem předsedou Okresní organizace ČSV Zlín.

Jsem především včelař, v současné době mám 30 včelstev. Včelařím již od útlého dětství, když jsem v roce 1969 začal včelařit ve dvou úlech moravských univerzálů.

 

Co považuji za velmi důležité, je včelařské vzdělání, neboť to je základ pro zdárné zvládání včelařské problematiky. Od roku 2010 si postupně doplňuji teoretické znalosti jak v České republice, tak i na Slovensku.

 

Aktivně jsem se zapojil do mezinárodního programu Blesabee, který je projektem SLOVENSKO – ČESKO – RAKOUSKÉ spolupráce. První a velmi důležitý výstup z této spolupráce byla publikace „Blesabee, jak správně udržovat zdravé včely“, která byla oceněna na kongresu Apimondie v Montrealu v roce 2019 zlatou medailí.

 

Jsem iniciátorem vzniku bakalářského a magisterského studia včelařského oboru na FVES Uherské Hradiště, polské Jagellonské univerzity v Toruni. V letošním roce máme již první absolventy bakalářského studia.

 

Vážení přátelé, co a jak dále,

chci společně s Vámi delegáty XI. sjezdu a členy republikového výboru zvýšit prestiž ČSV.

 

Jsme nyní na bodu nula. Což bylo jednak zapříčiněno Corona krizí a pasivitou nás členů, na všech úrovních. To se již nesmí opakovat. Regiony a základní organizace nesmí být odtrženy od dění centra RV a naopak. Musíme zlepšit vzájemnou informovanost, spolupráci a pomoc mezi jednotlivými složkami v celé naší organizační struktuře.

 

Musíme společně pozvednout obor včelařství. Být hrdí za náš včelařský obor a taky, že jsme představitele a zástupci tohoto krásného bohulibého koníčka a oboru a členy našeho Českého svazu včelařů.

 

Chci s Vámi podporovat poctivé a kvalitní české, moravské i slezské včelí produkty z čistých a pravých přírodních zdrojů.

 

Nesmíme zapomínat, že základem svazu jsou jeho jednotliví členové a jejich základní organizace. Právě zde se svaz zhmotňuje v jeho jedincích, to nejen od pořádání členských schůzí, ale také ve:

·        výchově mladých včelařů, prostřednictvím včelařských kroužků,

·       kurzech pro začínající a mírně pokročilé včelaře,

·       pravidelných vzdělávacích akcích,

·       propagačních dnech pro veřejnost jako je Den Země a dalších propagační akcích,

·       ukázkových výstavách, přednáškách pro odbornou i laickou veřejnost,

·       či ve vydávání propagačních a informačních zpravodajů.

 

Velmi důležitý úkol, který nás společně čeká je ochránit majetek svazu, který nám tu zanechali naši předkové, a zvelebovat jej. Měli bychom stavět na všem dobrém a funkčním.

 

Měli bychom stabilizovat členskou základnu, zvýšit vzájemnou důvěru a umožnit různorodost názorovým proudům v rámci svazu. Své místo zde musí nalézt začínající, mírně pokročilí, zájmoví, komerční i profesionální včelaři; mladí, staří, muži i ženy.

 

Dále bychom měli prosazovat vzdělávání v rámci celého školského systému a doplňovat oborové znalosti a dovednosti členů.

 

Chci se zasadit o legislativní ochranu funkcionářů výborů na nejnižší úrovni.

 

Věřím ve spolupráci s ostatními včelařskými spolky. A chtěl bych také více prosazovat kooperaci na mezinárodní úrovni, a to jak v příhraničních, mezinárodních programech, tak i v rámci APISLAVIE a APIMONDIE.

 

V neposlední řadě chci zlepšit efektivitu čerpání a využívání finančních prostředků z místních, městských, krajských, národních i evropských dotačních titulů.

Závěrem chci podotknout, že náš svaz lze přirovnat ke včelstvu, které je osobitým společenstvem, které a řídí se přirozenými zákonitostmi života včelstva. U nás ve svazu jsou to vztahy mezi jednotlivými organizačními složkami a také vztahy vůči veřejné a státní správě.

 

Po volbě je důležité, abychom společně toto společenstvo harmonicky rozvíjeli a připravili jsme ho do dalších let ke zdárnému rozvoji.

 

Je to jako u výměny matky ve včelstvu, kdy předpokládáme, že naše včely budou mnohem odolnější vůči nemocem i škůdcům, budou v lepší kondici, budou mít lepší samo ozdravovacím pud, ochranou i obranou schopnost vůči vetřelcům. Totéž si přeji i pro náš Český včelařský svaz, který chci společně s vámi řídit a vést.  

 

Jsem připraven věnovat funkci předsedy celý svůj čas a zajistit zlepšení jeho prestiže, funkčnosti a stability.

 

 

 

 

Co nabízím:

 

Především své životní a pracovní zkušenosti z profesního života, kdy jsem byl nejprve stavebním technikem, mistrem a následně stavbyvedoucím na stavbách Průmyslových staveb Zlín, kde jsem se naučil jednat s lidmi, řídit a koordinovat jednotlivé činnosti v rámci těchto staveb.  

V druhé polovině mého aktivního života jsem se věnoval ekonomice, kde jsem působil jako ekonom a následně finančně ekonomický ředitel.

 

Dále pak zkušenosti z vedení a řízení TJ SOKOL Vizovice, kde jsem byl předsedou po dobu dvaceti let.

A kromě toho rovněž své zkušenosti z řízení Lesní singulární společnosti Vizovice, kde jsem byl taktéž 16 let předsedou.


 

 

Stručný program, který chci prosazovat ve včelařství:

 

Při splnění poslání ČSV je nezbytné, aby členové i organizační jednotky svazu vytvářeli a udržovali podmínky, které umožní zajištění ekonomické rentability, rozvoj odbornosti včelařské obce, zvýšení úrovně informovanosti členské základny a hlubšího zapojení svazu do spolupráce se zahraničními včelařskými spolky, především v rámci evropského prostoru. Nezbytné je také zapojení do tvorby a připomínkování legislativy vztahující se ke včelařství jak v rámci ČR, tak v rámci EU a jejich komisí.

Při vědomí současného stavu jsem přesvědčen, že k tomu je zapotřebí učinit následující kroky:

1.     Navrátit prestiž ČSV z. s.

2.     Účinné a efektivní řízení ČSV z.s. od RV až po jednotlivé ZO.

3.     Stabilizace členské základny, své místo musí najít začínající, mírně pokročilý, zájmový, komerční i profesionální včelař, mladý, starý muž i žena.

4.      Dosáhnout ekonomické stability ČSV z.s., ochránit majetek, stavět na všem dobrém a funkčním, pokračovat v činnosti, kterou tu pro nás vybudovali naši předkové.

5.     Zvyšovat, zdokonalovat a průběžně doplňovat odborné vzdělávání členské základny, odborné veřejnosti v rámci ČSV z.s..

6.     Prosazovat a informovat prostřednictvím školského systému ČR od mateřinek, mateřských škol přes základní, učňovské, středoškolské až po vysokoškolské vzdělávání.

7.     Širší zapojení do legislativy týkajícího se agrárního a lesnického sektoru.

8.     Legislativní ochrana funkcionářů na nejnižší úrovni.

9.     Navázání a rozšíření spolupráce se včelařskými spolky, mezinárodní spolupráci jednak příhraniční tak i s komisemi EU, APISLAVIE a APIMONDIE.

10. Naučit se využívat lépe dotačních titulů národních i ze zdrojů EU.

 


 

 

 Článek zveřejněn v časopise Včelařství číslo 12 roku 2021

Představení kandidáta

Jsem především včelař, a to již od útlého dětství. V roce 1968 jsem začal navštěvovat včelařský kroužek. Před jedenácti lety jsem byl zvolen předsedou ZO ČSV Zlín, což je funkce, kterou vykonávám dodnes. Současně pracuji i v OO jako předseda.

Od roku 2010 si doplňuji své včelařské znalosti. Například jsem absolvoval Jihočeskou včelařskou školu (2011), Moravskou včelařskou školu (2012), učební obor včelař na SOŠ včelařská Banská Bystrica (2015) či program prohlížitel včelstev a rozebírání včelího díla (VFU Brno, 2018) nebo kurz biotechnické způsoby ošetřování včelstev (SOŠ včelařská Banská Bystrica, 2021).

Aktivně jsem se zapojil do programu Blesabee vydáním publikace „Blesabee, jak správně udržovat zdravé včely“, která byla na kongresu Apimondie v Montrealu (2019) oceněna zlatou medailí. Zároveň jsem iniciátorem vzniku bakalářského a magisterského studia včelařského oboru na FVES Uherské Hradiště.

Práce předsedy pro mě představuje věnovat celý svůj čas pro celek – na plný úvazek.

Podrobné informace o mém zapojení do včelařství nalezne na: www.kalendajiri.blogspot.com.

 

Vize do budoucna

Chci především pozvednout celkovou prestiž ČSV a oboru včelařství. Hodlám tohoto dosáhnout tím, že budu:

§  podporovat tvorbu poctivých a kvalitních včelích produktů.

§  Stavět na činnosti základních organizací a jejich jednotlivých členů.

§  Svědomitě chránit majetek ČSV.

§  Pokračovat ve všem dobrém a funkčním, co bylo doposud zbudováno.

§  Stabilizovat členskou základnu a umožním koexistenci různých názorových proudů v rámci svazu. Své místo v něm mají mít jak začínající, tak mírně pokročilí včelaři, zájmové i profesionální včelařství.

§  Prosazovat vzdělávání napříč školským systém a podporovat odborný rozvoj jeho členů.

§  Zajišťovat ochranu funkcionářů na nejnižší úrovni (členů výboru ZO a důvěrníků).

§  Rozvíjet spolupráci s dalšími včelařskými spolky, včetně těch mezinárodních.

§  Efektivně využívat finanční prostředky z národních i evropských dotačních titulů.

 


 
 
 

 

Včelařský životopis:

Příjmení: Kalenda

Jméno: Jiří

Narozen: 7.8.1957 

 

Již od útlého dětství jsem se zajímal o život včely a věnoval jsem se včelařině, neboť u méhodědečka a babičky byl včelín s deseti včelstvy. V tomto včelíně jsem prožil celé své útlé mládí a trávil jsem s nimi ve včelínku celý svůj volný čas.

V roce 1968 jsem začal navštěvovat včelařský kroužek při ZDŠ Vizovice, který vedl tehdejší ředitel ZDŠ Jan Klesla a ten mi dal prvotní teoretické základy o včele medonosné, životě a důležitosti tohoto blanokřídlého hmyzu v naší přírodě. V tomto období jsme se zúčastňovali soutěže včelařských kroužků a v roce 1969 jsem obsadil druhé místo mezi jednotlivci.

Po dobu aktivního pracovního života jsem se včelařství věnoval se svým otcem a po jeho smrti jsem se již aktivně začal více zaměřovat na doplnění teoretických znalostí a taktéž i funkcionářské práce ve prospěch včelařů. 

Funkce ve včelařském spolku jsem asi podědil po svém pradědovi, který byl zakladatelem a předsedou prvního včelařského spolku ve Vizovicích před 110 lety, následoval ho pak i můj dědeček, který byl členem výboru ZO ČSV. Tyto aktivity jsem asi podědil po svých předcích, neboť v roce 2010 jsem byl zvolen za předsedu ZO ČSV Zlín, kde jsem předsedou do dnešního dne a znamená to, že jsem již ve svém třetím volebním období. Naše základní organizace má cca 225 členů. Pracuji taktéž v OO ČSV Zlín, kde jsem v současném období ozdravným referentem.

Od roku 2010 si velmi aktivně doplňuji včelařské teoretické znalosti a v roce 2010 – 2011 jsem absolvoval Jihočeskou včelařskou školu v Blatné, následovně v roce 2011 – 2012 jsem absolvoval Moravskou včelařskou školu v Hranicích na Moravě. V roce 2011 jsem získal Certifikát inseminace včelích matek v Dole. Toto mi nestačilo a přihlásil jsem se do učebního oboru včelár ve Stredné odborné škole, Pod Bánošom 80, Banská Bystica a v roce 2015 jsem se stal absolventem této prestižní včelařské školy na Slovensku.

Další vzdělávání si doplňuji postupně, v roce 2018 jsem se stal absolventem specializovaného školení se zaměřením na prohlídku včelstev a rozebírání včelího díla, který pořádal Institut celoživotního vzdělávání Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. V letošním roce jsem získal osvědčení o absolvování vzdělávacího programu dalšího vzdělávání SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica v programu Biotechnické způsoby ošetřování včelstev.

Velmi aktivně se zapojuji v programu Blesabee, kde jsem byl u zrodu tohoto programu. Jedná se o mezinárodní spolupráci ČESKO – SLOVENKO – RAKOUSKOU, kde byl jeden z výstupů publikace „Blesabee, jak správně udržovat zdravé včely“ a tato publikace byla oceněna na kongresu Apimondie v Montrealu v roce 2019 zlatou medailí. V tomto programu jsem jeden z garantů a tváří tohoto programu. V této aktivitě neustále pokračuji a spolupracuji při pořádání mezinárodních konferencí „BEECONF“, kde se věnujeme velmi aktuálním otázkám, které trápí evropské včelaření.  Například problematika sršně asijského v Evropě, falšování a čistota i pravost medu.

Patřím mezi iniciátory vzniku bakalářského a magisterského studia včelařského oboru na FVES Uherské Hradiště, Jagielonské univerzity v Toruni. Kde jsme v letošním roce měli první absolventy bakalářského studia.

V rámci činnosti základní organizace se věnuji výchově mladých včelařů, i v rámci včelařského kroužku, přednášek pro mateřské školky i základní školy. Pořádám na své včelařské farmě kurzy pro začínající a mírně pokročilé včelaře. Každou první středu v měsíci patřím mezi pořadatele pravidelných vzdělávacích akcí ve Zlíně, tak zvaná „Seance zlínských včelařů“. Poslední léta na své včelařské farmě pořádám „Den u včelaře“. Další aktivita je vydávání „Zpravodaje zlínských včelařů“, kde informujeme jednak co se děje v rámci naší organizace a regionu. Zde publikuji i odborné statě. Tento zpravodaj vychází dvakrát do roka a vyšlo již 52 čísel tohoto zpravodaje.

Ocenění, které jsem obdržel v rámci ČSV a to v roce 2011. Bylo uděleno OO ČSV Zlín čestný odznak - vzorný včelař.

Mezi své nejcennější včelařské ocenění považuji mezinárodní a to „PRIATĚL Včelárov púchovského regionu“, který jsem obdržel v roce 2015 od slovenských včelařů.

V současné době včelařím v nástavkových úlech a mám 30 včelstev. Jsem odchovancem včelaření v budečácích a moravských univerzálech.

Chci pozvednout prestiž ČSV, z.s., celkově obor včelařství, podporovat poctivé a kvalitní české a moravské včelí produkty z pravých přírodních a čistých včelích produktů.

Ing. Kalenda Jiří

Mobil: +420 602 558 994

Email: Kalenda.jiri.ijk@seznam.cz

 

 

 

Pracovní životopis Kalenda Jiří

 

V pracovním aktivním životě jsem byl stavař a ekonom.

 

V roce 1975 jsem absolvoval OU Průmyslových staveb Otrokovice, v roce 1980 Střední průmyslová škola stavební v Gottwaldově a v roce 1992 jsem získal vysokoškolské vzdělání na VŠB FE v Ostravě.

V profesním životě jsem byl nejprve provozním stavebním technikem, mistrem a následně stavbyvedoucím na stavbách Moravan Otrokovice, Kotel K4 Přerov, Rekreační středisko Vranča, Operační trakt nemocnice Vsetín, které realizovaly Průmyslové stavby Zlín, kde jsem se naučil jednat s lidmi přímo v provozu, řídit a koordinovat jednotlivé pracovníky a řemeslníky v rámci výstavby. 

V druhé polovině mého aktivního života jsem se věnoval ekonomické problematice, kde jsem působil jako ekonom a následně finančně ekonomický ředitel, nyní jsem důchodcem.

 

 

Z rodinného života, 

 

od roku 1984 jsem ženatý s manželkou Blankou, která je ředitelka školského zařízení pro výuku plavání a trenérka plavání.

Máme dva syny, mladší Petr34 let spolumajitel kavárny na Konviktu v Olomouci, který mě již udělal dědečkem a mám čtyřletého vnoučka Jakuba. Starší Jan 36 let, prorektor na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. 

 

 

 

Z mého osobního života,

 

byl jsem aktivním a výkonnostním sportovcem v klasickém i horském orientačním běhu, běžcem na dlouhých tratích i běhu na lyžích.